SMA registry in iran

ثبت بیماران مبتلا به آتروفی عضلانی نخاعی از سال 98 با تصویب و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شروع شد و در تاریخ آبان 99 سایت اصلی بیماران شروع به فعالیت کرد