ثبت نام به عنوان پزشک

ثبت بیمار توسط والدین

خیلی خوش آمدید

از شما دعوت می شود که به عنوان عضوی از شبکه حمایتی بیماران SMA در بیاید تا با همکاری و تلاش شما تغییرات مثبت و اثرگذاری در جامعه ما رخ دهد و به تمام بیماران، به خصوص بیماران SMA اجازه دهیم تا به درمان مناسب دسترسی پیدا کنند و کیفیت زندگی این بیماران ارتقا یافته و در جامعه ما، جایگاه خود را به دست آورند.

تعداد بیماران ثبت شده

9

تعداد بیماران در حال بررسی

31

حامیان ما