خیلی خوش آمدید

از شما دعوت می شود که به عنوان عضوی از شبکه حمایتی بیماران SMA در بیاید تا با همکاری و تلاش شما تغییرات مثبت و اثرگذاری در جامعه ما رخ دهد و به تمام بیماران، به خصوص بیماران SMA اجازه دهیم تا به درمان مناسب دسترسی پیدا کنند و کیفیت زندگی این بیماران ارتقا یافته و در جامعه ما، جایگاه خود را به دست آورند.